Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ANGUÈ ANGUÈ informa als Usuaris:

 • Responsable
  Qui és el responsable del tractament de les dades?
  Identitat: Anguè Anguè by Anna Aromir
  NIF: 29196775-T
  Direcció postal: C/ Dr Murillo 11 esc D 3er 1a St. Cugat del Vallès 08172
  Telèfon: +34 615 821 434
  Correu electrònic: anna@angueangue.com
 • Finalitat
  Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  ✔ ANGUÈ ANGUÈ tractarà la informació facilitada amb la finalitat de poder oferir degudament informació sobre les novetats de l'empresa a través de la Newsletter. Així mateix, s'autoritza l'enviament de comunicacions comercials que puguin ser d'interès pels usuaris en el cas que hagin autoritzat l'enviament d'aquestes.
  Durant quant de temps conservem les dades?
  ✔ Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la seva supressió.
 • Legitimació
  Quina és la legitimació pel tractament de les dades?
  ✔ La base legal pel tractament de les dades es el consentiment de l'Usuari atorgat per a les finalitats mencionades.
 • Destinataris
  A quins destinataris es comunicaran les dades?
  ✔ No es cediran les dades a tercers, llevat obligació legal.
 • Drets
  Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  ✔ Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ANGUÈ ANGUÈ estem tractant dades personals que els concerneixin o no.
  ✔ Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.
  ✔ Limitació al tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  ✔ Oposició: Per motius relacionats amb la seva situació particular, en algunes circumstàncies els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades ANGUÈ ANGUÈ deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions
  ✔ Portabilitat de les dades: ANGUÈ ANGUÈ facilitarà a l'interessat les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i els transmetrà, si així ho desitja l'interessat, a un altre responsable.
  ✔ L'interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment.
  ✔ És possible presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas de que els seus drets no hagin estat satisfets a través de la pàgina web.

L'interessat/da podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i supressió posant-se en contacte a través d'un correu a anna@angueangue.com